حضور شرکت بهین ایده در EXCIDA56

1

كنگره ٥٦ انجمن دندانپزشكي ايران كه در ارديبهشت ٩٥ برگزار خواهد شد بدليل همزماني با كنگره منطقه اي FDI سال ٢٠١٦  متمايز از تمامی كنگره هاي سالهاي پيشين انجمن (جامعه) دندان‌پزشکی ایران خواهد بود.
شرکت بهین ایده با حضور در این کنگره آماده اطلاع رسانی در باره محصولات خود به جامعه دندانپزشکی ایران میباشد.