حضور شرکت بهین ایده در چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان فک وصورت ایران